De stichting Zending en Gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
In dit artikel publiceren wij de informatie, die wettelijk verplicht is in verband met de ANBI-erkenning.

Naam van de instelling: stichting Zending en Gemeente

RSIN/fiscaal nummer: 807651540

Contactgegevens:
St. Zending en Gemeente
Sassingastins 19
8925 JJ  Leeuwarden
Tel. 058 – 2667107
administratie@zendingengemeente.nl
www.zendingengemeente.nl

Doelstelling
Zending en Gemeente (Z+G) zet zich in voor zendingswerk in Midden- en Zuid-Amerika, uitgevoerd door Nederlandse zendelingen.
Z+G streeft ernaar dat deze zendelingen zelf in staat zijn doelgericht bezig te zijn met hun eigen bediening
op het zendingsveld. Zij doet dit door:
– de zendelingen coachend te ondersteunen bij het realiseren en onderhouden van een robuust draagvlak,
in de vorm van een goede samenwerkingsbalans in de driehoek:
Zendeling / zendingswerk – (Thuis-) Gemeente – Thuisfront Commissie (TfC);
– deze ‘driehoek’ te ondersteunen met hulp, expertise en ervaring.

Hoofdlijnen beleidsplan, het werk wat de instelling doet.
Bij het bereiken van haar doelstellingen heeft Zending en Gemeente de volgende functies onderscheiden:
1. Directe ondersteuning
a. Persoonlijk advies en bemoediging
b. fondswerving en financiële administratie
c. logistieke en materiële hulp

2. Indirecte ondersteuning (advies Thuisfront Commissies en (thuis-)gemeenten)
3. Informatie (communicatiefunctie achterban)
4. Verbindende factor (o.a. onderlinge contacten zendelingen)

Manier waarop de instelling geld werft
De geldmiddelen van Zending en Gemeente worden voornamelijk verkregen uit giften. Z+G presenteert het zendingswerk en de zendelingen zo duidelijk mogelijk, zodat mensen gericht kunnen geven voor bepaalde doelen. Daarnaast is in incidentele gevallen sprake van een nalatenschap.

Beheer van het vermogen van de instelling 
Het dagelijks beheer van de financiën berust bij de penningmeester. Maandelijks wordt door de penningmeester een financieel overzicht met een staat van baten en lasten en een balans aan het volledige bestuur ter beschikking gesteld. Jaarlijks wordt, binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, door de penningmeester verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer. Hiertoe wordt een staat van baten en lasten en een balans opgesteld. Na een formele kascontrole door twee van de bestuursleden, wordt de administratie gecontroleerd door een extern administratiekantoor, dat vervolgens een samenstellingsverklaring afgeeft. Risico’s worden gespreid door met meerdere banken te werken. Er wordt niet belegd, noch wordt geld vastgezet om hiermee een hoger rendement te verkrijgen.

Besteding van het vermogen van de instelling 
Het bestuur bepaalt de bestemming van de giften. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten.
– Giften met een door de giftgever bepaald bestedingsdoel (het werk van een specifieke zendeling of een specifiek zendingsproject) komen volledig aan het door de giftgever opgegeven doel ten goede (‘geoormerkt geld’).
– Giften met een algemene bestemming worden gebruikt voor de bestrijding van de algemene onkosten zoals het blad. Daarnaast worden giften met een algemene bestemming gebruikt om
– steun te geven aan projecten die tijdelijk te kort hebben,
– in noodsituaties bij te kunnen springen.
Jaarlijks wordt bekeken of er sprake is van een positief saldo. Wanneer dit het geval is, bepaalt het bestuur waar extra geld het meest nodig is. Het bestuur van Zending en Gemeente kan besluiten om aan een zendingswerk een lening te verstrekken. Met het verstrekken van de lening worden eveneens afspraken gemaakt over de wijze van aflossen.

Bestuurssamenstelling
Dhr. D. de Jong, Amsterdam, Voorzitter
Dhr. J. van Dijk, Leeuwarden, Penningmeester
Dhr. H. Bosman, Maarssen, Secretaris
Mevr. L. Bout, Hoogeveen
Mevr. I. van Maastricht, Apeldoorn
Dhr. E. Wietses, Dordrecht

Erevoorzitter en -voorzitster zijn:
Dhr. K. Goedhart, Zwolle
Mevr. F. Goedhart, Zwolle

Beloningsbeleid
Zending en Gemeente heeft geen mensen in dienst. De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding. Reiskosten in verband met het bijwonen bestuursvergaderingen worden niet vergoed. De uitvoeringskosten worden zo laag mogelijk gehouden, door uitsluitend met vrijwilligers te werken. (Afgezien van de redactie, het opmaken, drukken en verzenden van het blad. Dit is aan commerciële partijen uitbesteed.)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in het jaar 2017:

 • Fondswerving
  Het bestuur van Zending en Gemeente heeft in 2017 veel aandacht gegeven en bijgedragen aan de persoonlijke relatie tussen de zendelingen en de giftengevers in hun achterban. Naast contacten met de zendelingen zelf is er overleg met thuisfrontcomités en kerkelijke gemeenten. Waar mogelijk zijn praktische adviezen gegeven of zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt. Verreweg het grootste deel van de giften wordt dan ook gegeven met een geoormerkte bestemming.
 • Inkomsten en uitgaven
  In het jaar 2016 is meer geld doorgestuurd naar zendelingen en zendingswerk dan er is binnen gekomen. Extra bedragen zijn er gegeven i.v.m. noodhulp.
 • Communicatie
  Na een vernieuwing van de lay-out van het Zending en Gemeente Magazine in 2015, is de redactie verder ontwikkeld. De geboden informatie is voor een breder leespubliek toegankelijk geworden. Het Magazine is vier maal uitgebracht in een oplage van 3.500.
 • Nieuwe zendelingen
  Er melden zich nieuwe kandidaten bij het bestuur van Zending en Gemeente. Dit behoeft voor elke situatie een bijzondere inspanning om de wensen en belangen van de betrokkenen op elkaar af te stemmen en tot de juiste beslissingen te komen.

Fraudeprotocol
Zending en Gemeente heeft een fraudeprotocol, zie: fraudeprotocol.

Financiële verantwoording

Zie: Uittreksel uit het financieel jaarverslag 2017

De status van het jaarverslag is: goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur van Zending en Gemeente.